Ysgol Segontiwm

Mae Ysgol Segontiwm yn awr wedi cau ei drysau am y tro olaf.Pan oeddwn i yn ddisgybl yno rhwng 1942 a 1947, adwaenid hi fel Yr Ysgol Ganolraddol neu " Higher Grade" yn Saesneg

Lluniau o'r disgyblion o'r blynyddoedd 1948---1950---1952---1954---1957

Daeth T. Meirion Hughes ar draws yr hanes isod am agor yr ysgol yn 1912 yn Archifdy Caernarfon.


YSGOL SEGONTIWM NEUR YSGOL UWCH SAFON FEL YI GELWID GYNT

Dyma beth o hanes cynnar yr Ysgol Uwch Safon (Higher Standard School), fel yi cofnodwyd yn Saesneg, (ond wedi ei gyfieithu ir Gymraeg), mewn pwyllgor or "School Attendance and Medical Inspection Committee" 17.10.1912, Cofnod 28.

YSGOL UWCH SAFON, CAERNARFON.

a) Adroddwyd bod yr ysgol wedi ei hagor ar Fedi 9. 1912, ond nad oedd y contractwyr wedi gorffen y gwaith a bod hynny yn creu anghyfleustra i staff yr ysgol.

b) Dywedodd Pensaer y Sir bod y contractwyr wedi ei hysbysu eu bod yn gobeithio cyflawnir gwaith a gadael y safle o fewn pythefnos a phenderfynwyd dweud wrthynt oni fyddent wedi gorffen y gwaith erbyn Tachwedd 9. byddair pwyllgor yn pwyso am iawndal yn l teleraur cytundeb.

c) Penderfywyd gosod rlins haearn na ellid eu dringo yng ngefn yr ysgol er diogelwch ac ir pensaer dderbyn cynllun ac amcangost i adeiladu sied ar gyfer cadw beiciau.

ch) Pendefynwyd gwahodd Mr. A. Acland i Agoriad Swyddogol yr Ysgol.

d) Penderfynwyd cymryd y camau priodol i fenthyca 650 ar gyfer prynu dodrefn addas ar gyfer yr ysgol.

dd) Penderfynwyd addurnor Neuadd Ymgynnull ar gyfer yr ysgol ar gost heb fod dros 20, ar yr un llinellau a wnaed yn Ysgol Uwch Safon, Llandudno.

e) Penderfynwyd derbyn amcangost Meistri Griffith Jones ai Gwmni, Caernarfon am ddodrefn ar gyfer Canolfan Gwyddor T ir ysgol ac i gadarnhau y swm o 30.2s.8d.

Ffaith arall ddiddorol a ganfuwyd yng Nghofnodion Tachwedd 14. 1912 oedd bod Miss Sarah E. Chapman wedi ei chyflogi i fod yn athrawes Gwyddoniaeth ir ysgol am 110 y flwyddyn ac iddi fod ar brawf tan ganol haf 1913. Am y cyflog hwn disgwylid iddi weithio 30 awr yr wythnos i gynnwys 4 awr gydar nos ar waith ysgol.

Er darpariaethun helaeth ar gyfer y disglyblion, cafwyd erbyn dechraur 1920au nad oedd digon o le yn yr ysgol ar gyfer pawb ohonynt, a bu raid defnyddior adeilad a adwaenir fel Ysgol Jones Bach ar Ln Parc ar gyfer un dosbarth. Gwelir hyd heddiw enwr prifathro uwchben y ffenestr sef Principal Mr. W. Griffith

ENGLISH

Ln Cof